Styrelsen

Styrelsledamöterna väljs på två år vid årsmötet i mars och rollerna och arbetsuppgifterna kan se ut enligt nedan:

Ordförande

 • Förskolans vision, mål och övergripande strategi
 • Föräldragruppens önskemål i större frågor
 • Punkter till samt uppföljning av styrelsemöte

Vice ordförande

 • Barnrekrytering
 • Marknadsföring inkl hemsidan
 • Fysiska miljön (huset, brandskydd etc.)
 • Ansökan om statsbidrag och andra extra medel

Personalansvarig

 • Anställningsavtal och avtalsförändringar (t.ex. förändrad tjänstgöringsgrad, föräldraledighet, etc)
 • Rekrytering
 • Årlig lönerevision
 • Kollektivavtal och villkor
 • Tjänstereglemente/Personalhandbok
 • Sjukskrivning
 • Försäkringar för personal
 • Medarbetarsamtal (i samverkan med förskolechef)
 • Utbildning/Fortbildning (i samverkan med förskolechef)

Kassör

 • Löpande ekonomi och redovisning
 • Bokslut och deklaration
 • Budget och ekonomiuppföljning
 • Tilläggsbelopp (ansökningar, kontakt med rättsinstanser etc)
 • Rapportering (KFO, SCB etc)

Lönehantering med tillhörande rapportering hanteras av lönebyrå.

Sekreterare

 • Protokoll från styrelsemöte
 • Dokumentationsstruktur och rutiner
 • Registreringsbevis, Bolagsverket etc.
 • Företagsförsäkring (verksamhetsförsäkring)
 • Gällande avtal med leverantörer
 • Dataskyddsombud

Koordinator

 • planering och uppföljning av arbetsdagar
 • mindre saker som behöver utföras (oavsett typ)
 • allt som inte passar in i punkterna ovan.