Klagomålshantering

                                       
Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten?

Enligt skollagen 2010:800 4 kap. 8 § ska huvudmannen ha rutiner för klagomålshantering.

Detta innebär att det ska finnas väl kända rutiner för hur vårdnadshavare kan lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten samt hur dessa ska utredas, åtgärdas och följas upp.

För att på bästa sätt utveckla vår verksamhet vill vi ta del av synpunkter och klagomål om ni är missnöjda med den verksamhet som bedrivs eller hur händelser inom verksamheten hanteras.

Det finns inte någon tydlig definition i skollagen (2010:800) om vad som ska betraktas som ett klagomål (4 kap.). Vi har valt att utgå från hur begreppen definieras i Svenska Akademins Ordlista där ett klagomålbeskrivs vara en yttring av missnöje, medan en synpunkt beskrivs vara en åsikt och den kommer vanligtvis inte att utredas utifrån samma rutiner som ett klagomål.

Syftet med rutinen för klagomålshanteringen är kortsiktigt att hantera och lösa problem som uppstått.  I ett längre perspektiv är syftet att använda de synpunkter, förbättringsförslag och klagomål som inkommit till att förbättra vår verksamhet och de utgör en självklar del i det systematiska kvalitetsarbete som ständigt bedrivs. Vårt mål är att hela tiden upptäcka och förebygga brister inom verksamheten och på så sätt identifiera nya utvecklingsområden.

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, bör du kontakta oss och lämna ett klagomål.

Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och           kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt.

Formulär för att lämna klagomål finns på anslagstavlan i hallen på förskolan eller för utskrift på hemsidan och kan lämnas eller skickas till förskolan på ljande adress: 

Föräldrakooperativet Björkdungen, Västergårdsvägen 19,  475 37 Bohus Björkö

Ärendet kommer sedan att utredas av rektor. Om du inte vill vara anonym och vill ha en direktkontakt kan du;

 

1. Kontakta rektor

Har du klagomål på något i förskolan bör du i första hand kontakta rektor Attie Jansson,

telefon 0703-191544 eller mail: rektor.bjorkdungen@gmail.com

Om du efter kontakten fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen. Med huvudmannen avses här styrelsens ordförande.

Du kan också vända dig direkt till huvudmannen om du anser att problemet är allvarligt.

 

2. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen, styrelsens ordförande. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av rektor. ordforande.bjorkdungen@gmail.com

Om du lämnar ditt klagomål muntligt direkt till rektor eller huvudman dokumenteras det i formuläret Klagomålshantering av den som mottar ditt ärende.

 

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Ditt ärende dokumenteras i formuläret Klagomålshantering. Den som mottagit ärendet utreder klagomålet skyndsamt genom att lyssna på alla berörda parter. När denna kartläggning är gjord görs en analys utifrån det som framkommit. Utifrån detta fattas beslut gällande vilka åtgärder som anses nödvändiga.

Den som mottagit ärendet kommer att kontakta dig omgående för att bekräfta att ärendet kommit in och sedan åter kontakta dig inom 10 arbetsdagar och berätta vilka åtgärder som beslutats samt när och hur dessa kommer att följas upp.

Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

 

Alla klagomål som inkommer rapporteras vidare till huvudmannen, förskolans styrelse.

Analysen av de klagomål som kommer in blir en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete. 

Har du frågor angående förskolans klagomålshantering kontakta rektor Attie Jansson.

 

Formulär

klagomålshantering

%d bloggare gillar detta: